GV: Võ Văn Quyền

- Trung tâm Công Nghệ Thông Tin

- Bộ Môn Tin Học - Khoa Khoa Học Cơ Bản

- Email: vovanquyen@ctump.edu.vn

Môn học: Tin học Đại cương