Giảng dạy Môn Tin học Đại cương - Khóa 45

GV: Nguyễn Hoàng Thái

- Bộ Môn Tin học

- Khoa Khoa học cơ bản

- Email: nhthai@ctump.edu.vn