Tập huấn ToT Eleanring - F1 - Đợt 1

Thời gian: 03-04/9/2020.

Đối tượng: ToT Elearning các khoa